قلاب برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی :

این قطعات از جنس برنج می باشد به این صورت در کارخانه پارس لوستر فراهانی ابتدا فلز برنز ( برنج ) به صورت مواد مذاب در داخل قالب ها ریخته شده و محصول که پایه * قلاب *جا شمعی * شاخه * ته بست * تاج * در توق * پایه * قلاب * زنجیر … تولید می شود.

و سپس این محصولات به قسمت سنگ کاری رفته تا تمیز و یک دست شوند و بعد از آن به قسمت جوشکاری رفته تا این قطعات به هم جوش بخورن و سپس به قیمت سوراخ کاری انتقال پیدا میکنند که اگر قسمتی از قطعات لازم به سوراخ داشته باشد سوراخ شود.

بخش بعدی که این قطعات انتقال پیدا میکند اسید شویی می باشد که در این بخش کثیفی های قطعه گرفته شده و چربی های آن از بین می رود و وقتی این فرایند روی قطعه پیاده شده  این قطعه به بخش پرداخت کاری انتقال پیدا میکند و نوار میخوره روی محصول تا جای جوش که وجود دارد از بین برود و بعد از آن به قسمت فرز کاری انتقال پیدا میکند که اگر ایرادی یا زدگی داشت برطرف شود.

قسمت بعدی که این قطعه برده می شود آبکاری می باشد تا رنگ مورد نظر روی قطعه آبکاری شود و در آخر به قسمت ورنی کاری رفته تا رنگ روی محصول براق و زده شود.

برای بازدید از تمام قطعات کارخانه پارس لوستر فراهانی از جمله کریستالی و برنزی به آدرس کارخانه پارس لوستر فراهانی مراجعه کنید. یا برای استعلام قیمت تماس بگیرید.

قلاب برنزی بنکداری پارس لوستر فراهانی

قلاب برنزی ریختگی کد 42002

قلاب برنزی ریختگی کد 42002
کد قطعه  : 201100042002
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : قلاب
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  2 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

قلاب برنزی ریختگی کد 43006

قلاب برنزی ریختگی کد 43006
کد قطعه  : 201100043006
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : قلاب
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  6 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

قلاب برنزی ریختگی کد 3008

قلاب ریختگی 8 سانتیمتری
کد قطعه  :201100003008
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : قلاب
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  8 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

قلاب برنزی ریختگی کد 2008

قلاب ریختگی 8 سانتیمتری
کد قطعه  : 201100002008
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : قلاب
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  8 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

قلاب برنزی ریختگی کد 6007

قلاب برنزی ریختگی کد 6007
کد قطعه  : 201100016007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : قلاب
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  7 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

قلاب برنزی ریختگی کد 15007

قلاب برنزی ریختگی کد 15007
کد قطعه  : 201100015007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : قلاب
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  7 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

قلاب برنزی ریختگی کد 14007

قلاب برنزی ریختگی کد 14007
کد قطعه  : 201100014007
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : قلاب
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  7 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

قلاب برنزی ریختگی کد 11004

قلاب برنزی ریختگی کد 11004
کد قطعه  : 201100011004
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : قلاب
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  4 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

قلاب برنزی ریختگی کد 20010

قلاب برنزی ریختگی کد 20010
کد قطعه  : 201100020010
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : قلاب
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  10 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

قلاب برنزی ریختگی کد 20008

قلاب برنزی ریختگی کد 20008
کد قطعه  : 201100020008
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : قلاب
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  8 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

قلاب برنزی ریختگی کد 8006

قلاب برنزی ریختگی کد 8006
کد قطعه  : 201100018006
آلیاژ  : برنز
نوع محصول  : قلاب
نوع قالب : ریختگی
ابعاد  :  6 سانتی متر
تلفن تماس  : 09380000038

Call Now